Umthelela we-Dube City

Tech Centre @ Dube

Uma ubuka umhlaba jikelele, izindawo zasemadolobheni zinezakhiwo ezihlanganisa amabhizinisi ahlukene. Ngaphambilini wawuthenga ebhilidini elihlukene nebhilidi eliyihovisi, kodwa namuhla usuthola amabhilidi ahlanganise izitolo namahovisi, lokhu kubizwa nge mixed-use-development. I-Dube City ingenye yalezindawo ezinamabhilidi asebenza ngalendlela. Uma ubheka e-Goli, e-Kapa kanye nakwamanye amadolobha asemazweni aphesheya, ziningi lezizakhiwo. Zidume kangaka nje kungoba zinomthelela omkhulu kwezomnotho nasemabhizinisini, futhi kubantu abasebenzisa lezindawo, kwenza izimpilo zabo zibelula.

Umfanekiso omuhle wendawo enjengale yi-Dube City eyakhiwe eceleni kwe-King Shaka International Airport. Njengoba iqhubeka yakhiwa kuzoba nehhotela, indawo yokubambela imihlangano, izitolo, amabhizinisi ahlukene adidiyela ulwazi, izindawo zokudla, kanye namahhovisi.

Manje asiphonse amehlo enkabeni ye-Eureka Capital. Lenkampani yakha isithabathaba sebhilidi elizosetshenziselwa isizinda sobuciko obuphezulu be-Technology. I-Dube TradePort isho kugcwale umlomo ukuthi lenkampani ezimele yabatshalizimali, izokwakha lelibhilidi ngezigidi ezingu R320 million. Lokhu kuyinkomba yokuthi i-Dube City iyakwazi futhi inazo zonke izimfanelo zokuheha osomabhizinisi ukuba batshale izimali KwaZulu-Natal.

Umnumzane Thobani Msimang oyisikhulu (CEO) sakwa-Eureka Capital, uphawule ngomlando inkampani enawo namazwe ase-Middle East, USA ne-China. Njengoba i-Dube City kuyilapho elinye lamahovisi abo lizoba khona, lizoba sendaweni evundile kwezokuxhumana okuqondene ne-Technology. Ngolimi olulula, ifakelwe zonke izinsiza ezidingwa inkampani yakhe kanye nawo wonke amabhizinisi ezobe isebenzisana nawo. Uqhubeke wathi inkampani yakhe ihlela ukuletha ubuchwepheshe basemazweni aphesheya kanye ne-Technology lapha e-Ningizimu Afrika.

Umphumela omuhle walezi zakhiwo zinomthelela ngisho ekuvulekeni kwamathuba emisebenzi. Ukuba seduze ne-King Shaka International Airport kunenzuzo ngoba ngisho osomabhizinisi bematasa bonga isikhathi uma behambela imihlangano eyenzelwa eduze nesikhumulo sezindiza.

Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, vakashela city.dubetradeport.co.za

 

Dube TradePort's
Cosmopolitan Business Environment

Dube City

As South Africa’s premier airport city, Dube TradePort is a prime location for businesses that benefit from proximity to King Shaka International Airport. Some of these, such as freight forwarders and manufacturers, benefit directly from access to the airport and to Dube Cargo Terminal; others, such as those in the hospitality industry, derive their benefit from the ease of access for international travellers.

The real estate available at Dube TradePort falls into two categories (excluding specialist agricultural areas):

Dube City is purpose-designed for office, retail, hospitality, and leisure. Dube City is just three minutes from the airport, and offers fully-serviced facilities as well as full connectivity with Dube iConnect. Dube TradePort Corporation is currently developing a double-storey underground parking structure adjacent to their head office, 29° South, to support a three-phase office, hotel and commercial development, as well as an additional multi-storey parkade.

Dube TradeZone, by contrast, is designed for light manufacturing, assembly, and warehousing. As part of the Dube TradePort Industrial Development Zone, certain businesses in Dube TradeZone are eligible for fiscal, tax, and customs benefits. These benefits are geared towards promoting business growth, revenue generation, job creation, and the attraction of both foreign and local investment into the province.

Dube TradePort’s unique offering is part of a global trend towards mixed-use developments, where different types of business are brought together by a common need – in this case, proximity to King Shaka International Airport. It’s the future of development, and Dube TradePort is leading the way.

 

Hazpak:
Moving Dangerous Goods Safely

The Hazpak Team

From cleaning to manufacturing, medicine to fuel, our daily lives are filled with potentially dangerous substances. It’s one thing to keep your bleach out of the reach of your children, but did you ever stop to think about what goes into moving these useful but dangerous materials around in large quantities?

Hazpak is KwaZulu-Natal’s leader in hazardous materials transport and packaging. “Our job is to make sure that dangerous goods can be moved safely and easily,” says Brian Fallis, Hazpak’s owner. “That means UN-approved packaging, documentation, careful labelling… and of course training in the handling of these dangerous goods.”

Training is an important part of Hazpak’s operations. Their courses are approved by the South African Civil Aviation Authority (SACAA) and the South African Maritime Safety Authority (SAMSA), and are attended by a wide range of industry professionals, from freight forwarders to warehouse staff.

Hazpak’s location at Dube TradePort puts the company at the centre of one of Africa’s most important import-export hubs. Dube TradePort’s position between two of South Africa’s busiest seaports at Durban and Richards Bay, coupled with the proximity of King Shaka International Airport, means that Hazpak is perfectly placed to service both national and international shippers.

“We’re seeing a dynamic expansion of Durban’s international connections, with new airlines flying out of King Shaka International Airport to the African continent, the Middle East, and beyond. The increase in exports is very exciting for us: not only will we be able to grow our own operations, but the training we provide will become more and more valuable as time goes on.”

For more information, visit www.hazpak.co.za

 

Dube TradeZone Plan

Dube TradeZone Plan

Dube TradeHouse:
Tenant
Directory

Dube TradePort is the first resource of its kind where freight forwarders and shippers are located in a single facility - Dube TradeHouse - with direct airside access. This ensures access by forwarders to seamless cargo flows, allowing for speed and efficiency.

The TradeHouse is linked to the adjacent Cargo Terminal via an elevated conveyor system. This airbridge provides access by forwarders and shippers to seamless cargo flows, which in turn ensure speed and agility for tenant connections with customers and suppliers, nationally and internationally.

Tenants and forwarders currently based at Dube TradeHouse include: • G T Services: Logistics, max@gtservices.co.za
 • Hazpak Trainaid CC: Hazardous waste packing & training, bryan@hazpak.co.za
 • Kuehne & Nagel PTY LTD: Freight forwarder, lance.engelbrecht@kuehne-nagel.com
 • Bidvest Panalpina: Freight forwarder, seelann@bpl.za.com
 • S A Red Cross Air Mercy Service: Air Mercy Services, kogie@ams.org.za
 • Menzies Aviation/Air Menzies: Aviation Handling & consolidation, yegan.arnachellam@airmenzies.com / Vis.Govender@menziesaviation.com
 • Interloc Freight Services PTY LTD: Airfreight & road freight consolidation, andre@interloc.co.za
 • Air Chefs PTY LTD: Airline catering, RoyGovender@flysaa.com
 • Turners Shipping PTY LTD: Freight forwarder, treven@turnersshipping.co.za
 • G T Logistics: Logistics, craig@gtlogistics.co.za
 • SDV South Africa PTY LTD: Consolidator, welcome.myandu@bollore.com
 • Rohlig-Grindrod PTY LTD: Freight forwarder, RajenC@rohlig.co.za / MarkC@rohlig.co.za
 • Consolidation And Wholesale Cargo East Coast PTY LTD: Consolidator, wicus@cwcdurban.co.za / graham@cwcdurban.co.za
 • Ocean View Marine Services CC: Clearing & logistics, sharm@ovms.co.za

 

Dube TradeZone:
Tenants
& Developers • Shree Property Holdings
 • Samsung Electronics SA
 • Rossi SA
 • Pilosio SA
 • Tufbags
 • Amsted Reelin
 • Air Chefs
 • Hodari
 • Ukuphanta
 • DB Schenker
 • Gift of the Givers
 • Laser Junction
 • SkyBlu Technologies
 • iDube Cold Storage
 • Retractaline
 

 

Dube Cargo Terminal:
Tenants


 • SAA Cargo
 • Emirates Sky Cargo
 • Qatar Airways
 • Turkish Airlines
 • Ethiopian Airlines
 • Africa Charter Airlines
 • Bidair Cargo
 • SARS: Customs
 • South African Police Service
 

Dube City

Dube City

Dube City
Tenants


 • Dube TradePort Corporation Head Office
 • Eureka Capital SA
 • Calypso Property Group
 • Afripack
 • SkyBlu Technologies
 • MPA Consulting Engineers
 • Adzone Marketing
 • Tongaat Hulett
 

 

Laser Junction

Laser Junction at Dube TradeZone
 


Cishe sonke siyazijabulela izakhiwo zesimanje lapho singena emabhilidini akhiwe kahle noma sibona izimoto zohlobo oluphambili. Inkampani i-Laser Junction isebenzisa izinhlobonhlobo zensimbi ukwakha izinto ezehlukene ezingena emabhilidini, ezimotweni, emalolini amakhulu, ezimayini kanye nasezikhungweni ephehla ugesi imbala. Uma sibala izindawo lenkampani eye yaziphakela ngensimbi njengophahla oluhlobise futhi lasekela i-Moses Mabhida stadium, izinsimbi eziyinsika zokuhlobisa nezokubambelela esikhumulweni sezindiza i-King Shaka International Airport nase-Dube City, kukhanya bha ukubaluleka komsebenzi owenziwa yilenkampani.

Njengenkampani ekhulayo, i-Laser Junction ibisemkhankasweni wokufuna indawo evuleke kahle yokusebenzela. Emva kokukhankasa indawo yonke ese-Thekwini namaphethelo, ngo 2012 yazithela kwi-Dube TradePort eyavele yalingana khaxa nezidingo zayo. Kungaleso sikhathi i-Laser Junction yathatha isinqumo sokwakha ifemu yayo entsha e-Dube TradePort. Isikhulu sakwa-Laser Junction Umnumzane Duma Myeni (Operations Director), akawuvali umlomo ngobuciko nokubambisana kwabasebenzi base-Dube TradePort, okungesinye sezizathu esenza lenkampani yanquma ukuthuthela khona.

Akugcinanga lapho, njengoba beyinkampani esakhula bayabona ukuthi ukuba khona kwabo e-Dube TradeZone kuzobamba iqhaza ekukhuleni komkhiqizo wabo kangangoba bacabanga ukufaka umkhiqizo wabo ezimakethe zaphesheya. Umnumzane Duma Myeni uye wachaza ukuthi, ukwehla kwamandla eRandi uma uqhathanisa nedola (dollar) kuyinkomba yokuthi sekuyisikhathi sokwenyusa izinga lokuhwebelana namazwe aphesheya. Lesikhulu siphinde saphawula ngendlela osekulula nesekushesha ngayo ukuthumela umkhiqizo wabo emazweni aphesheya kanye nase-Afrika, kwazise i-Dube TradePort inezinhlobo ezihlukene zokuthutha emagcekeni ayo.

Phezu kwezimo zomnotho ezibucayi, i-Laser Junction ivule amathuba emisebenzi kubantu. Ezinyangeni ezintathu ezedlule iqashe abantu abangaphezulu kwamashumi amathathu, bonke laba abasebenzi abaqeqeshelwe ukwenza izinto ezihlukene ezifana nokushisela kanye nokusebenzisa amathuluzi ehlukahlukene okwakha ngensimbi. I-Dube TradePort ikhande isizinda lapho kukhona izinkampani ezifana ne-Laser Junction ukuze zikwazi ukuthuthuka futhi ziphinde zinike abantu base-Ningizimu Afrika ithuba lokuthuthukisa izimpilo zabo, bebe nabo bephonsa itshe esivivaneni ekunyuseni izinga lomnotho wakuleli.

Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, vakashela www.laserjunction.co.za

 

Time hop

1995

1995 saw the establishment of the KwaZulu-Natal International Airports Initiative, a joint public and private entity created jointly by the Department of Economic Development and Tourism, the Airports Company South Africa, and Durban City, with the aim of developing a new international airport at La Mercy. A socio-economic impact assessment revealed that an early relocation to the current site would yield substantial benefits for the regional and national economies.

 

2005

Ngo-January 2005, iDube TradePor t isungule iMaster Plan ebhekelela izindawo zayo kuhlanganiswa nokulawulwa kwazo. Ngo-February 2005, umnyango obhekelela isimo sezulu eSouth African Weather Services, yazibophezela ukufaka iziteshi ezimbili ezizoqapha isimo sezulu.

 
To read our full history click here
 

 

Yini
IDube
TradePort?

IDube TradePort yinkampani kaHulumeni wesiFundazwe saKwaZulu-Natal eyasungulwa ngenjongo yokuthuthukiswa komnotho walesiFundazwe, ngokwakha isizinda samabhizinisi. Lesizinda sesiqokwe njenge Industrial Development Zone. IDube TradePort ihlanganisa izimboni ezine ezisebenza ngokubambisana:

 • IDube City yindawo yamahovisi kanye nezezivakashi;
 • IDube TradeZone isizinda sezokukhiqiza nohwebo;
 • IDube Cargo Terminal ungqha phambili kwezokuthutha imithwalo yezimpahla ngezindiza.
 • IDube AgriZone yindawo yezolimo enobuchwepheshe kukhokonke okuhlanganisa izitshalo nokulima.
 • Bese kuba yiDube iConnect esekela zonke lezimboni ngokugcina lonke ulwazi kuma-khompyutha.
 

 

Reaching Across the World Route Connectivity


We all know that exports are a good thing for South Africa: they attract foreign investment, pumping money into the economy and creating lasting benefits (such as jobs) for local communities. However, a lot of work has to go on behind the scenes before exports can happen, and not all of it is finding markets and transporting goods.

The South African government has worked hard to put a number of international agreements in place to facilitate international trade.

For example, the Southern African Customs Union (SACU) consists of Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland, and South Africa. Established in 1910 – which makes it the oldest customs union in the world – SACU has the goal (among others) of facilitating cross-border movement of goods between the member states. SACU has further trade agreements with other international associations, such as the European Free Trade Association, which consists of Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland, opening the way for international trade.

In another example, the African Growth and Opportunity Act (AGOA) is a United States trade act that aims at enhancing market access to the US for Sub-Saharan African countries. Through AGOA, South Africa has gained vital access to markets in North America.

Through international trade agreements and acts of legislation, governments worldwide pave the way for the import and export of goods. So when you next see a cargo ship in Durban harbour, or a plane taking off from King Shaka International Airport, consider the discussions, the signatures and handshakes that make it all possible.

 

 

Government Working for You

The KwaZulu-Natal Department of Economic Development, Tourism and Environmental Affairs (EDTEA) oversees KwaZulu-Natal’s socioeconomic transformation.

The department is responsible for leading the policy and strategic initiatives that promote the growth and development of various sectors of the economy. The department works with its social partners, including the private sector, civil society, and public entities, to deliver transformation.

A number of public entities fall under EDTEA’s purview, including communications, business development, tourism and leisure, trade and manufacturing. In each edition of this insert we will focus on some of these entities, and show how they bring value to the lives of South Africans, every day.
 

Moses Kotane Institute
Celebrates Six Years

Moses Kotane Institute (MKI) has made significant strides towards increasing KwaZulu-Natal’s Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) skills output. The institute is the brainchild of Dr Zweli Mkhize, Nqaba Ngcobo, and Phil Mjwara. It operates under the auspices of the KZN Department of Economic Development, Tourism and Environmental Affairs. MKI ensures that learners from disadvantaged backgrounds are afforded opportunities to develop the prerequisite skills in Science, Technology, Engineering and Mathematics in order to support the economic transformation of South Africa.

Today Moses Kotane Institute celebrates its sixth birthday with the success story of Mbono Kwela. His journey with MKI started in 2010 when he was awarded a full scholarship from the institute. As a result he was subsequently placed in a top-performing Maths and Science high school. At the time Kwela was in grade 9 at Mqhele Secondary School in Claremont. Looking at his circumstances, getting a tertiary education was a distant dream. But today Kwela is set to become the first graduate from the institution’s high school group intake, earning his National Diploma in Building Sciences qualification.

Mr Sibusiso Mpungose, CEO of Moses Kotane Institute, has commended Kwela for all his hard work. “These students are our most valued assets, they are the reason for MKI’s existence and we are proud to have been part of this amazing journey.”

Moses Kotane Institute

For more information, visit moseskotaneinstitute.org

 

 

Tourism KZN