Connecting to the Future

Connecting to the Future


Dube TradePort is a vast airport city development, with cutting-edge facilities supporting a wide range of activities, from agriculture to logistics to hospitality. The precinct is underpinned by one of South Africa’s most advanced and integrated telecommunications infrastructures, delivered across the precinct by Dube iConnect.

Dube iConnect, an ICT and Telecommunications provider, delivers cloud-based infrastructure services via their data centres. These replicated data centres are built to world-class standards, and rival those found anywhere in the world. Dube iConnect keeps businesses throughout the Dube TradePort precinct connected to each other and the world.

As an increasing number of businesses begin migrating to the cloud, it becomes increasingly important for companies to ensure that their data is secure from the prying eyes of hackers and other criminals. This risk is minimised by storing data in data centres located within South Africa, where protection can be implemented in line with South African legislation. Moreover, for the cloud to really work there needs to be continuous access to servers that are secure, properly maintained, and accessible through multiple telecommunications providers. This minimizes the impact of outages should there be issues with one of the local or international routes, and ensures that services are always accessible to clients.

Dube iConnect is able to provide all of this through its two data centres, located within the Dube TradePort precinct. The two data centres also allow for full redundancy (if anything happens to one, the other can keep things up and running). The close proximity to King Shaka International Airport, a key access point, means that impact from load-shedding and power outages is minimised. Not only that, but the physical security on site is second to none.

You could even say that Dube iConnect is the most connected data recovery service provider in KwaZulu-Natal.

Dube iConnect partners with service providers and resellers to place their infrastructure within reach of ordinary South Africans, and is a powerful example of how KwaZulu-Natal is embracing technological advances, and moving forward into the future.

For more information, visit iconnect.dubetradeport.co.za

 

Yini iCloud Computing?

Dube iConnect

“iCloud Computing” indlela yesimanje yokugcina nokulondoloza ulwazi jikelele kanye nezinhlelo zokudidiyela umsebenzi esiwenza ngamakhompyutha noma ngomakhalekhukhwini. Lobuchwepheshe bubizwa ngokuthi iCloud Computing noma “The Cloud.” Lokhu kusukela ekutheni ulwazi nezinhlelo ezisetshenziswa kumakhompyutha nezingcingo azifakwa kulemishini esiyisebenzisayo kodwa zitholakala ngokuxhuma imishini yethu kwi-Internet. Lokhu kwenza kubukeke sengathi ulwazi esilusebenzisayo luqhamuka emafini ngoba siyakwazi ukuluthola ngaso sonke isikhathi nomayikuphi noma inini, kuphela nje uma sisebenzisa i-Internet.

iCloud computing yakhiwe ngama Data centre okuyizikhungo ezinkulu ezivikeliwe ezindaweni ezahlukahlukene emhlabeni. Futhi lapha kukhona inxanxathela yamakhompyutha anamandla okuyiwona agcina ulwazi nezinhlelo esizisebenzisayo emshinini yethu nsukuzonke. Lezi zikhungo ziphinde zibe nezingosi zokuxhumana lapho kukhona zonke izinkampani eziningi zokuxhumana ezikwazi ukuthumela ulwazi kubantu abaludingayo uma besebenzisa i-Internet.

Lokhu sekusize kakhulu osomabhizinisi nezinkampani ezidinga ukuhlala zisebenza ngaso sonke isikhathi, nalapho ukuxhumana kubalulekile kanye nokuhlala bebeke iso ekuqhutshweni kwalo qobo ibhizinisi. Manje usomabhizinisi usekwazi ukuhlale ebona ukuthi izinga lempahla edayiswayo lingakanani, ukusetshenziswa kwezindawo okukhokhwa kuzo ezitolo, izingcingo kanye nokubuka wonke amakhamera, futhi aphinde abone ukuthi izimoto zakhe zisebenzela kuphi nokuthi zihamba ngesivinini esingakanani ngaso sonke isikhathi noma yinini kwikhompyutha yakhe.

iCloud Computing iphinde yenze izinhlelo zoku didiyela umsebenzi ngamakhompyutha atholakale ngenani eliphansi ngoba uyaziqasha bese usebenzise okudingayo kuphela. Awudingi ukuqasha abantu abazoqikelela ukuthi izinhlelo ziyasebenza noma cha ngoba inkampani oyisebenzisayo iyona ezinakekelayo, futhi uhlale wazi ukuthi uzokhokha malini ngenyanga.

iCloud Computing iyindlela yesimanjemanje amabhizinisi asezosebenza ngayo ukuze aphumelele. Ochwepheshe abacwaninga ukusebenza kwe-Cloud computing, bathi lelibhizinisi selikhule kangangoba ngonyaka ka 2012 langenisa inzuzo eyizigidigidi zamarandi ezibalelwa ku R17 billion, kuyimanje bathi ngonyaka ka 2020 lemali iyokhuphuka ibe ngaphezu kwezigidigidi ezingu R459 billion.

 

Global Z-Data: Moving to the Cloud

Global Z-Data

The cloud is everywhere and businesses need to find the best way to utilize it. The cost benefits and the ability to have safe, secure access to your business information and applications – from any device, over any connection, anywhere in the world – compels forward-thinking businesses to have a cloud strategy.

But how do businesses formulate their cloud strategy? How do they implement it? How do they manage it? Where do they host it? How secure and accessible is their company information? Finally, who will implement it?

The relationship between Global Z-Data and Dube iConnect provides answers to these questions and many more. Dube iConnect has built world-class data centres within the Dube TradePort precinct, right here in Durban. In collaboration with Global Z-Data, who provide value-added services and computing platform management, this enables any business to embrace cloud services, whether it be Hosted Desktops, Hosted Servers, Hosted Email, or Online Backup and Disaster Recovery. There is a cloud solution for everyone, from startup businesses to multinational corporations, all of which are currently hosted by Global Z-Data and Dube iConnect.

“The partnership between Global Z-Data and Dube iConnect has changed the face of our business and let us and our customers become cloud-enabled on world-class infrastructure,” says Rajesh Harie, Director at Global Z-Data. “Our customers can choose to have their information and business-enabling applications in a faulttolerant, redundant data centre at a fraction of the cost and without the headache of worrying about IT. It’s all taken care of by Global Z-Data and Dube iConnect. And we should know, as we have been Dube iConnect’s Microsoft Integrator of the Year for the past three years.”

“Our Cloud solutions have enabled our customers’ businesses to grow, and allowed them to focus on managing their businesses whilst leaving their IT and cloud management in our capable hands,” says Grant Olivier, Director at Global Z-Data. “Further, it allows IT to become a monthly, tax deductible expense for which they can easily budget.”

To see how Global Z-Data’s Cloud and other solutions can do this for you, visit www.gzd.co.za or call 031 818 9060.

 

Map of Dube TradePort

 

Click on a coloured block for more info

Dube City

A next-generation business, retail and hospitality centre, located 3 minutes from King Shaka International Airport and 30 minutes from Durban’s CBD. Purpose-built to deliver a world-class cosmopolitan facility and transform the way business is conducted in the province. It contains offices, conference and entertainment facilities, with pedestrian-friendly tree-lined open spaces, all developed with environmental sustainability in mind.

Dube Agrizone

Africa’s first integrated perishables supply chain, hosting the continent’s largest climate-controlled growing area under glass totalling 16 hectares. The zone also hosts an on-site packing and distribution facility as well as Dube AgriLab, a state-of-the-art tissue culture laboratory and the only one of its kind in KZN.

Dube Cargo Terminal

Operating 24/7, Dube Cargo Terminal is one of the most secure and technologically advanced cargo operations in Africa, boasting in-house regulatory bodies and over 17 freight forwarders housed on-site within Dube TradeHouse. With the capacity to handle 100 000 tonnes of cargo annually as well as any aircraft flying today, this facility effectively provides an efficient and effective platform for access to global supply chains. By 2060, over 2 million tonnes of cargo will pass through the terminal annually.

Dube Tradezone

A specialised and fully-serviced 26-hectare industrial estate representing the Dube TradePort Industrial Development Zone, with R899 million private sector investment secured. The zone is ideal for new generation warehousing, manufacturing, logistics, and other airrelated national and international companies. With the completion of International Trade Avenue, investment potential of TradeZone 2 and 3 has been unlocked.

Yini
IDube
TradePort?

IDube TradePort yinkampani kaHulumeni wesiFundazwe saKwaZulu-Natal eyasungulwa ngenjongo yokuthuthukiswa komnotho walesiFundazwe, ngokwakha isizinda samabhizinisi. Lesizinda sesiqokwe njenge Industrial Development Zone. IDube TradePort ihlanganisa izimboni ezine ezisebenza ngokubambisana:

 • IDube City yindawo yamahovisi kanye nezezivakashi;
 • IDube TradeZone isizinda sezokukhiqiza nohwebo;
 • IDube Cargo Terminal ungqha phambili kwezokuthutha imithwalo yezimpahla ngezindiza.
 • IDube AgriZone yindawo yezolimo enobuchwepheshe kukhokonke okuhlanganisa izitshalo nokulima.
 • Bese kuba yiDube iConnect esekela zonke lezimboni ngokugcina lonke ulwazi kuma-khompyutha.
 

 

Time hop

2010

Ngonyaka ka 2010, iDube iConnect yaqala ngokusebenzela endaweni ebizwa ngokuthi iDube Cargo Terminal ngo-May, ihlinzeke ngokuxhumana ngezingcingo kanye namakhompyutha. Ngo-September kunyaka ka 2010, iDube iConnect yaqala ukusebenzela ebhilidini lase Dube TradeHouse, lokhu kwalandelwa ukukhandwa kwama Data Centre amabili khona ngaphakathi eDube TradePort. Lama Data Centre ayizikhungo ezigcina inxanxathela yamakhompyutha nezingcingo okuwumgogodla olawula zonke ezoku xhumana noku londoloza kolwazi nge-Internet.

 

2012

2012 saw the initial uptake of Dube iConnect’s services, both lodged and running off the virtual infrastructure. Two resellers – Notsi and DataCentrix – were the first to use Dube iConnect’s virtual hosting service, while GT Logistics was the first on-site client, running their main server with Dube iConnect. 2012 also saw the first successful disaster recovery implementation, by Dimension Data. These companies led the way for the many who benefit from Dube iConnect’s offerings today.

 
To read our full history click here
 

 

The Internet of Things

It sounds like something out of a science fiction movie: physical objects – phones, cars, buildings – “talking” to each other directly, interacting to make our lives easier. But it’s not science fiction at all; it’s real, and it’s called “the Internet of Things” or “the Internet of Everything.”

The term was coined in 1999 by a British entrepreneur. It refers to the ability of objects to be sensed and controlled remotely using network technology.

Imagine a world where your alarm clock is connected to your geyser: just before your alarm goes off, it notifies your geyser to switch on… heating the water just as you wake up for your morning shower! The Internet of Things isn’t just about inventing new technology; it’s about new applications of technology that already exists. The Internet, timers and thermostats have been around for decades; the Internet of Things simply joins the dots, connecting them.

But the really exciting applications of the Internet of Things go far beyond making your morning routine a little more streamlined.

Doctors could monitor the health of their patients from anywhere and warn their patients of impending issues; cars could warn their drivers that they’re going to be late for a meeting because of an issue on the driving route… the possibilities are infinite!

The Internet of Things is a new way to look at the world around us.

I-wifi yamahala yomphakathi ingaba nobungozi ongabulindele

i-WiFi yamahala yomphakathi yindlela yokuxhumeka kwi-Internet esisize abantu abaningi ukuthi bakwazi ukungena kwi-Internet. Njengoba isitholakala kalula ezindaweni zokudla, emahotela, ezikhumulweni zezindiza, ngisho nasezitolo ezithengisa impahla. Nokho, lenkululeko iza nezinselelo zayo kanti bambalwa abakwazi ukuyibona leyongozi eza nayo njengoba sekukhona izigebengu ezisebenzisa amakhompyutha nezincingo ukucuthela abantu abasebenzisa yona lendlela yokungena kwi-Internet.

Ukufunda ukuzivikela kuyoqinisekisa ukuthi imininingwane ebalulekile yebhizinisi lakho kanye neyakho uqobo ihlala iphephile.

INGOZI YE-INTERNET EVULELEKILE
Izigebengu sezihlakaniphile, sezikwazi ukukudoba zikuhlasele, zishaqe yonke iminingwane yakho ngokusebenzisa i-WiFi evulelekile. Uma usebenzisa i-WiFi engavikelekile yamahala yomphakathi, ungena ezinkundleni zokuxhumana, kwi-account yakho yasebhange, kwimiyalezo yakho noma eyebhizinisi lakho, izigebengu seziyakwazi ukuthola intuba yokusenga nokonga imininingwane yakho bese ziyisebenzisa ukukhipha imali yakho ebhange, zivule ngisho amaakhawunti ngegama lakho, zikuxabanise nabantu oxhumene nabo noma zilingise wena zikonele igama lakho.

Izigebengu ziyakwazi futhi ukusebenzisa i-WiFi engavikelekile ukusabalalisa igciwane elingaphazamisa noma lilimaze ikhompyutha nocingo lwakho. Ezinye izigebengu ezingochwepheshe ziye zikwazi ukuzakhela i-WiFi yazo ukuze zihehe wena khona zizokuqhwaga. Kodwa lokhu akusho ukuthi sekufanele uyixwaye njalo i-WiFi yamahala, into odinga ukuyenza ukuhlale uqaphile uma uzosebenzisa i-WiFi yomphakathi.

Isexwayiso:

 • Gcina i-WiFi icishiwe uma ungayisebenzisi.
 • Gwema i-WiFi ongayazi, uma usendaweni enjengesitolo, buza kosebenza khona igama le-WiFi yasesitolo.
 • Ungayisebenzisi i-WiFi engadingi i-password.
 • Ungasebenzisi i-password eyodwa ezindaweni ezihlukene.
 • Ungachithi isikhathi eside ukwi-WiFi, yisebenzise isikhathi esifishane uyicime.
 • Uma uxhuma kwi-WiFi qaphela ukuthi ayavela amagama athi “https” phezulu ekhoneni lesobunxele bekhompyutha oyisebenzisayo, Lokhu kusho ukuthi ivikelekile leyo WiFi.

 

UKUSEBENZELA KANJANI UHULUMENI?

UMnyango Woku-Thuthukiswa koMnotho, ezoku-Vakasha kanye noWezemvelo KwaZulu-Natal, ungumnyango obhekelene nokugugqulwa, ukugqugquzelwa nokuthuthukwiswa kwezomnotho KwaZulu-Natal.

Ngaphansi KwaloMNyango kunezinhlanganiso ezihola lolushintsho kuhlanganiswa ezokuxhumana, ezokuthuthukiswa kwamabhizinisi, ezokuvakasha nokungcebeleka, ezohwebo kanye nezezimboni.

LoMnyango uzibophezela ukuthi uhhole izinhlelo ezihlose ukukhuthaza, ukukhuliswa, nokuthuthukiswa kwemikhakha yomnotho ehlukahlukene.

 

Ithala

What is the Cloud?

There’s no trendier term in computing than “the cloud,” but what is it? The name evokes an image of information floating somewhere in the sky, but that is far from the truth. Simply put, the cloud is the Internet. It’s a term that refers to everything that is stored or controlled online, rather than locally on a PC.

But where is the cloud, exactly? Far from being somewhere up in the sky, the cloud is a network of servers, a group of computers designed to store and process data when it is called upon by other machines or software (called clients).

Let’s say, for instance, that you are watching videos online. The browser on your computer, tablet, or phone sends a request, via the Internet, to the server where the videos are stored. The server then lets your device access a particular video file so you can watch it.

But the cloud goes a long way beyond videos: everything from emails to advanced computer programmes can be backedup in the cloud, allowing ordinary people and businesses access to a huge range of resources that they otherwise wouldn’t be able to manage or afford, on a pay-as-you-use basis.

The cloud is a natural extension of the Internet, and it’s changing the way we work, live and (ultimately) think.

KZN Film Commission