IDube Cargo Terminal Ihamba Phambili

Dube Cargo Terminal Entrance


IDube Cargo Terminal isikhungo esavulwa ngonyaka ka-2010 ngenjongo yokuthuthukiswa kwezomnotho esiFundazweni saKwaZulu-Natali, lesikhungo sigxile kumkhakha wokuthuthwa kwezimpahla ngezindiza ezisuka ziphuma kulelizwe nakwamanye amazwe, phecelezi amaImport namaExport.

IDube Cargo Terminal ihamba phambili eAfrika, isebenzisa ubuchwepheshe besimanjemanje ukulayisha nokudiliza izimpahla ngokushesha ezindizeni ezisuke zilethe impahla kuleli noma ziyithumela emazweni, lokhu kungenye yezinto amakhasimende ayithandayo ngalesi sikhungo, futhi aphinde ancome ngokuthi umsebenzi awumi eDube Cargo Terminal, njengoba kusetshenzwa nsuku zonke, ubusuku nemini.

Enye into eyenza ukuthi iDube Cargo Terminal ihamba phambili kubathuthi bezimpahla ukuthi yonke iminyango yomthetho edingakalayo uma uthutha izimpahla ngezindiza itholakala ngaphakathi eDube Cargo Terminal. Iminyango efana nePort Health, uSARS, amaphoyisa avikela umngcele, nomnyango wezolimo banamahhovisi phakathi eDube Cargo Terminal; lokhu kwenza kubelula ukuthutha izimpahla ngokukhulu ukushesha.

IDube Cargo Terminal ingeyokuqala ezwenikazi laseAfrika esisebenzisa iElevated Transfer Vehicle, inqola ezilayishelayo impahla endizeni; ijwayele ukusetshenziswa emazweni athuthukile aphesheya anjengo Hong Kong, Dubai naseSingapore; bonke lokhu ubucwepheshe bemishini kanye noku khandwa kwayo iDube Cargo Terminal kuya tshengisa ukuthi yinindaba ihamba phambili kwezoku thutha izimpahla.

Ezinye izinto ezenza iDube Cargo Terminal ihluke, ukuthi ine-bhuloho elibizwa nge-Air Bridge elihlanganisa iTerminal neDube TradeHouse, ibhilidi elinezinkampani zamaFreight Forwarder (umthuthi wezimphhla ogunyazwe ngokomthetho ukuthi athuthe izimpahla emazweni ahlukahlukene). Lokhukwenza ukuthi impahla isheshe ukufika kumaFreight Forwarder masiphumile eCargo Terminal, okwenza kungadingeki ukuthi iFreight Forwarder izilandele impahla yayo eCargo Terminal,okonga isikhathi impahla esihlala emgaqweni isazoya kumakhasimende. IDube Cargo Terminal iphinde ibe nama loli abizwa ngeDube AiRoad, athutha izimpahla ezehliswe emabhanoyini. Ukubakhona kwalawa maloli kusiza ngokunciphisa izindleko zokuthutha kumabhizini azisebenzisana neDube Cargo Terminal.

 

Logistics:
Keeping our Economy Moving

We tend to take the convenience of modern life for granted, but there’s a lot of work and effort that goes on behind the scenes to bring us the goods we need.

South Africa imports approximately R1 000 billion worth of goods (and exports around R850 billion worth of goods) annually, trading with countries all over the world, including China, Germany, the USA, India, Saudi Arabia and countries throughout Africa. It is a cornerstone of our economy.

The task of moving all these goods, both nationally and internationally, falls to the logistics sector. If a healthy economy is like a healthy body, then logistics is the circulatory system. Just as veins and arteries transport nutrient-rich blood through our bodies, so logistics moves the goods that drive our economy.

Logistics operators function across four major modes of transport – road, rail, water and air – integrating them into a complex network, which employs millions of people worldwide. Goods need to be packed, moved, stored, logged and processed, and distributed – and all as efficiently as possible.

Dube TradePort has a vital role to play in KwaZulu-Natal’s logistics network, creating a point at which air, land and sea transport meet. Airborne cargo is flown into and out of King Shaka International Airport, and is handled by Dube Cargo Terminal. Dube TradePort also gives freight forwarders access to roads and the nearby seaports at Durban and Richards Bay, as well as the benefits associated with an IDZ. (For a glimpse into DB Schenker, a giant in the freight-forwarding business, and for more information on IDZ benefits, see below.)

Mining, farming, manufacturing and retail all depend on logistics, which not only creates jobs and profitability directly, but also enables other sectors to function and grow. Logistics is a key aspect of the economy.

 

DB SCHENKER:
FOCUS ON A FREIGHT FORWARDER

DB Schenker

Freight forwarders have a crucial role to play in South Africa’s economy. While airports, seaports, railways and road networks form the connections between manufacturers, retailers and consumers, it is freight forwarders who keep goods flowing along those connections.  DB Schenker is the second largest logistics company in the world, with an international network spanning 140 countries. The company has been established in South Africa for more than 50 years. 

An international presence is important to a freight forwarder; it means that they can easily serve their customers’ import and export needs. For goods that need to be exported to China from South Africa, for example, DB Schenker is able to handle operations on both sides of the ocean, including managing the transport, distribution and customs procedures.  The movement of DB Schenker’s Durban office to Dube TradePort, and specifically Dube TradeZone, was a bold decision that is paying off for the company. “Dube TradePort has effectively expanded the boundaries of Durban, economically speaking,” says Marcus Ramsamy, General Manager of the Durban branch. “Before, KwaZulu-Natal’s economy was closely centred on Durban’s seaport; Dube TradePort has made moving 50km away a viable option for freight forwarders, because of the infrastructure that has been put in place.”

That infrastructure includes not only Dube Cargo Terminal, but also the additional support of road networks that have been built around Dube TradePort, the connectivity of Dube iConnect, and the significant benefits of being located in the Dube TradePort IDZ. Freight forwarders operate at the points where manufacturers and customers connect with trade networks, so the total package at Dube TradePort is very attractive.

Ramsamy believes that this is a time of great opportunity for Durban and KwaZulu-Natal, with more airlines landing in Durban, and the opening up of Richards Bay seaport as an economically profitable destination for freight. “Better facilities mean that, essentially, more revenue is staying in Durban. That is very good news for the local economy.”

For more information on development or leasing opportunities, or on finding a suitable location within Dube TradePort’s TradeHouse (which houses freight forwarders and shippers), visit tradezone.dubetradeport.co.za/opportunities

 

Click on a coloured block for more info

Dube City

A next-generation business, retail and hospitality centre, located 3 minutes from King Shaka International Airport and 30 minutes from Durban’s CBD. Purpose-built to deliver a world-class cosmopolitan facility and transform the way business is conducted in the province. It contains offices, conference and entertainment facilities, with pedestrian-friendly tree-lined open spaces, all developed with environmental sustainability in mind.

Dube Agrizone

Africa’s first integrated perishables supply chain, hosting the continent’s largest climate-controlled growing area under glass totalling 16 hectares. The zone also hosts an on-site packing and distribution facility as well as Dube AgriLab, a state-of-the-art tissue culture laboratory and the only one of its kind in KZN.

Dube Cargo Terminal

Operating 24/7, Dube Cargo Terminal is one of the most secure and technologically advanced cargo operations in Africa, boasting in-house regulatory bodies and over 17 freight forwarders housed on-site within Dube TradeHouse. With the capacity to handle 100 000 tonnes of cargo annually as well as any aircraft flying today, this facility effectively provides an efficient and effective platform for access to global supply chains. By 2060, over 2 million tonnes of cargo will pass through the terminal annually.

Dube Tradezone

A specialised and fully-serviced 26-hectare industrial estate representing the Dube TradePort Industrial Development Zone, with R899 million private sector investment secured. The zone is ideal for new generation warehousing, manufacturing, logistics, and other airrelated national and international companies. With the completion of International Trade Avenue, investment potential of TradeZone 2 and 3 has been unlocked.

Click on the pictures below for more information.

Dube Tradezone

A specialised and fully-serviced 26-hectare industrial estate representing the Dube TradePort Industrial Development Zone, with R899 million private sector investment secured. The zone is ideal for new generation warehousing, manufacturing, logistics, and other airrelated national and international companies. With the completion of International Trade Avenue, investment potential of TradeZone 2 and 3 has been unlocked.

Yini
IDube
TradePort?

IDube TradePort yinkampani kaHulumeni wesiFundazwe saKwaZulu-Natal eyasungulwa ngenjongo yokuthuthukiswa komnotho walesiFundazwe, ngokwakha isizinda samabhizinisi. Lesizinda sesiqokwe njenge Industrial Development Zone. IDube TradePort ihlanganisa izimboni ezine ezisebenza ngokubambisana:

  • IDube City yindawo yamahovisi kanye nezezivakashi;
  • IDube TradeZone isizinda sezokukhiqiza nohwebo;
  • IDube Cargo Terminal ungqha phambili kwezokuthutha imithwalo yezimpahla ngezindiza.
  • IDube AgriZone yindawo yezolimo enobuchwepheshe kukhokonke okuhlanganisa izitshalo nokulima.

Bese kuba yiDube iConnect esekela zonke lezimboni ngokugcina lonke ulwazi kuma-khompyutha nobuxhakaxhaka besimanjemanje.

 

 

Time hop

2010

Ngo-2010 kwafika indiza yokuqala ethwala impahla eKing Shaka International Airport. Lendizamshini eyiwuhlobo lweBoeing 747-400F yayiqhutshwa iEmirates SkyCargo. Ukufika kwale ndiza kwaqopha umlando njengoba kwaku eyokuqala kwamaningi azolandela asebenzisa iDube Cargo Terminal.

 

2013

In 2013, a new 20-foot container-handling facility was completed at Dube Cargo Terminal. This specialised facility is able to handle outsized cargo without losing the benefits of crane services and automation. This lets Dube Cargo Terminal deal with cargo of almost any size.

 
To read our full history click here
 

 

KUthola Ukuthi Isebenza Kanjani
IDube Cargo Terminal

Lasizobheka izimpahla ukuthi zisuka kanjani kumkhiqizi zizezifinyelele kubathengi.

Umuntu ofuna ukuthenga izimpahla kwelinye izwe kumele aqale axhumane neknampani ethutha izimpahla phecelezi iFreight Forwarder. iFreight Forwarder iyona ekulungisela wonke amafomu nezincwadi ezigunyaza ukuthi impahla isuke kwelinye izwe iye kwelinye, iyona futhi ephinde ixoxisane nabaphathi bezindiza (noma imkhumbi) ezobe ithutha impahla yakho. Ziningi izinkapani zamabhanoyi amaFreight Forwarder angakhetha kuzo ukuze zithuthe impahla yakho eza la eNingizimu Afrika.

Uma izimpahla ozithengile sezifikile kuleli ziqale zihlolwe abomthetho, kudingeka uphinde uzikhokhele intela yakuleli bese kuyima iFreight Forwarder ikwazi ukudluliselwa kuwena njengomnikazi wayo, lokhu kwenzeka noma uzithumela izimpahla kwamanye amazwe.

 

CSI Uhlelo Le Dube TradePort Eluletha Intuthuko

IDube TradePort ayigxilile kwezamabhizinisi kuphela, iphinde idlale indima enkulu ngokuthuthukiswa kwemiphakathi.

Ngaphansi kophiko lweCorporate Social Investment, iDube TradePort inohlelo lokunikela ngemifaniswano kubafundi abevela emakhaya ampofu, kwizikole ezibhalise ngaphansi kohlelo lwayo, olwaziwa ngeSchool Uniform Initiative. Loluhlelo luqale ngo-2013. Sekuzuze inqwaba yemiFela Ndawonye yalesiFundazwe ngalo. Ngo-2014 iDube TradePort yaklomelisa iMandingozeli Cooperative, umFelandawonye, ngomsebenzi wokuthungisa futhi ihambisele abafundi ngemifaniswano ezikoleni ezingaphansi kwaloluhlelo. IMandingozeli Cooperative yasungulwa ngo-2008, kodwa yaqala ukusebenza kahle ngo-2010 emuva kokuthi umNyango wezoHwebo neziMboni uyixhase ngokuyithengela imishini yokuthunga.

Lobudlelwane phakathi kweDube TradePort neMandingozeli Cooperative baba yimpumelelo baphinde baqinisa ubudlelwane phakathi kwemiFela Ndawonye njengoba iMangindozeli Cooperative yenxusa usizo kwamanye kweminye imiFela Ndawonye. Lesisenzo sakhombisa ukuthi imiFela Ndawonye iyakwazi ukusebenzisana, nokuxhasana ngemisebenzi. Ubaluleke kakhulu umsebenzi owenziwa imiFela Ndowonye ngoba yondla imindeni eminingi kwimiphakathi. Ngenxa yalempumelelo, iDube TradePort ibeke ithenda ekuqaleni kwalonyaka yokuqhubeka nalomsebenzi wokuthunga ngemifaniswano ezikole ukuze nezinye izikole ezisemiphakathini empofu zikwazi ukuzuza.

 

 

UKUSEBENZELA KANJANI UHULUMENI?

UMnyango Woku-Thuthukiswa koMnotho, ezoku-Vakasha kanye noWezemvelo KwaZulu-Natal, ungumnyango obhekelene nokugugqulwa, ukugqugquzelwa nokuthuthukwiswa kwezomnotho KwaZulu-Natal.

Ngaphansi KwaloMNyango kunezinhlanganiso ezihola lolushintsho kuhlanganiswa ezokuxhumana, ezokuthuthukiswa kwamabhizinisi, ezokuvakasha nokungcebeleka, ezohwebo kanye nezezimboni.

LoMnyango uzibophezela ukuthi uhhole izinhlelo ezihlose ukukhuthaza, ukukhuliswa, nokuthuthukiswa kwemikhakha yomnotho ehlukahlukene.

 

TIKZN: ENCOURAGING EXPORTS
THROUGH EXPORT WEEK

Trade & Investment KwaZulu-Natal (TIKZN) successfully hosted Export Week 2015, which was held this October at the Sun Coast Casino Conference Centre. Export Week is an event designed to recognise, promote and assist export-orientated businesses to grow within the province.

The aim of the event is to encourage small, medium and microsized enterprises (SMMEs) to increase exports by providing them with professional development and information on new market opportunities, with the goal of bridging the province’s import and export deficit.

Exports bring with them many advantages, including opening a larger market that enables greater economies of scale. They also provide the opportunity to grow and sustain business operations, which allow the province to attract investment, build new business, and create more employment opportunities.

The KZN Export Week programme commenced with a masterclass, which targeted experienced KZN exporters who were keen on sharing their knowledge. The session also introduced the concept of the Export-Import Bank (or EXIM Bank). An EXIM Bank is usually a government agency that provides a variety of loans, guarantees and insurance products to help businesses with the export of goods. South Africa does not currently have an EXIM Bank, but the masterclass discussed the merits of founding one to assist business in foreign trade, which would be significant in growing the export potential of industries in KwaZulu-Natal.

 

 

 

 

What is an IDZ?

An Industrial Development Zone (IDZ) is an area specifically earmarked to spur economic growth and the competitiveness of South African manufacturing in international markets, by offering tax incentives and other benefits to companies operating within it. It’s especially worthwhile for freight forwarders and others in the logistics business, as it makes the import-export process much smoother, with enhanced customs benefits. This in turn drives job creation and skills development for all South Africans, as both local and international investment is drawn to the country.